Algemene voorwaarden

OMVANG VAN DE VERPLICHTINGEN
Art.1 De verkoper is gebonden door garantiebewijzen, prospectussen, publicitaire mededelingen en andere documenten die door hem worden uitgedeeld, overgenomen of waarnaar hij verwijst, en dit voor zover zij de rechten van de koper, die uit de wet en uit deze overeenkomst voortvloeien, niet beperken. De verkoper zal echter niet aansprakelijk kunnen gesteld worden voor kleine wijzigingen inzake constructie, maten, kleur door de fabrikant aangebracht, tenzij uit de rubriek ‘opmerkingen’ op de voorkant van de bestelbon zou blijken dat de constructie, de maten en/of de kleur voor de koper een wezenlijk onderdeel uitmaken van de overeenkomst.

VERKOOP IN DE WINKEL
Art. 2 Er geldt geen herroepingsrecht indien de verkoop doorgaat in de toonzaal van de handelaar.

VERKOOP BUITEN DE ONDERNEMING: HERROEPINGSRECHT
Art.3 Met verkopen buiten de verkoopruimte (zoals vermeld op de voorkant van dit contract) wordt o.a. bedoeld: verkoop op straat, tijdens een door de verkoper georganiseerde uitstap, alsook bij de koper thuis. Wordt de koop-verkoopovereenkomst ondertekend buiten de verkoopruimten, dan beschikt de koper over een termijn van 14 dagen na de levering om de overeenkomst te herroepen.

PRIJS
Art.4 De hoger vermelde prijs is vast en alles inbegrepen, behalve indien deze overeenkomst uitdrukkelijk bijkomende kosten vermeldt. Indien op verzoek van de koper wijzigingen worden aangebracht aan de leveringstermijn en/of -plaats en/of -omstandigheden, of indien de koper verkeerde inlichtingen heeft verstrekt (zie: ‘Inlichtingen ten behoeve van de levering’ alsook ‘Opmerkingen’) krijgt de verkoper het recht extra kosten aan te rekenen. Indien voor de leveringsdatum de BTW wijzigingen ondergaat, wordt de totale prijs in dezelfde mate aangepast.

LEVERINGSDATUM OF -TERMIJN
Art.5 De leveringsdatum of -termijn moet aangegeven zijn en is van strikte toepassing. Indien geen precieze leveringsdatum of -termijn werd overeengekomen, dan bedraagt de uiterste leveringstermijn +3 maand vanaf de ondertekening van deze overeenkomst. De benadeelde partij heeft het recht om de afgesloten overeenkomst onmiddellijk te verbreken zonder voorafgaande ingebrekestelling. In geval van ontbinding heeft ze het recht op de teruggave van alle reeds betaalde bedragen of reeds geleverde meubelen; daarenboven heeft ze het recht op een vergoeding voor de geleden schade. Wordt de overeenkomst ontbonden door de verkoper, dan heeft deze vanaf dit ogenblik het recht om de meubelen aan derden te verkopen. Indien de uiterste leveringsdatum op éénzijdig verzoek van de koper wordt verdaagd of uitgesteld voor langer dan één maand, dan kan de verkoper een bijkomend voorschot eisen om zijn financiële verplichtingen te kunnen nakomen. Eventuele bewaringskosten zullen worden doorgerekend bij de definitieve afrekening naar rato van 0,5% per maand. Art.6 Artikel 5 is wat de leveringstermijn betreft eveneens van toepassing in overmacht-situaties. Evenwel kan de koper in dergelijk geval nooit aanspraak maken op een bijkomende schadevergoeding. Art.7 De koper kan niet worden verplicht een gedeeltelijke levering te aanvaarden van meubelen die één geheel vormen, behalve als hij zelf een gedeeltelijke levering heeft gevraagd.

PLAATS VAN LEVERING
Art.8 De levering geschiedt op de afgesproken plaats. Werd geen plaats van levering overeengekomen, dan geschiedt zij op het adres van de koper.

KWALITEIT EN GEBREKEN
A. Definitie
Art.9 De verkoper waarborgt dat de meubelen in overeenstemming zijn met het contract. Hij verklaart dat de meubelen stroken met hetgeen in de overeenkomst bepaald is, met de normale eisen van bruikbaarheid, betrouwbaarheid en levensduur, met de bestaande veiligheidsnormen en met de publicitaire mededelingen en andere documenten die door de verkoper worden uitgedeeld, overgenomen of waarnaar hij verwijst. De verkoper verklaart dat de meubelen geschikt zijn voor elk bijzonder door de koper gewenst gebruik dat deze aan de verkoper bij het sluiten van de overeenkomst heeft meegedeeld en dat de verkoper schriftelijk heeft aanvaard. Elke niet-overeenstemming met deze gegevens wordt hierna ‘gebrek’ genoemd. Worden niet als gebrek beschouwd: verkleuren van hout, textiel, vezelstoffen en leder, alsook het ‘werken’ van hout, voor zover deze verkleuring of dit werken vanuit technisch oogpunt niet te voorkomen zijn, of volgens de gebruiken in de meubelsector algemeen aanvaard worden of eigen zijn aan de gebruikte materialen.

B. Verhaalmiddelen
Art.10 Als er een gebrek is, heeft de koper de keuze tussen kosteloze herstelling of vervanging. De verkoper kan die herstelling of vervanging weigeren wanneer die buiten verhouding is, gelet op :
– de waarde van de meubelen;
– de ernst van het gebrek;
– de vraag of de alternatieve vorm van genoegdoening mogelijk is zonder ernstige overlast voor de koper.

De koper heeft recht op prijsvermindering of ontbinding als herstelling of vervanging niet mogelijk is of als de verkoper ze niet uitvoert binnen een redelijke termijn. In geval van ontbinding moet de koper de verkoper op een billijke manier vergoeden voor het reeds verkregen genot. Betreft het een relatief klein en weinig belangrijk gebrek, dan kan de koper de ontbinding niet vragen. De koper heeft bovendien, overeenkomstig de wet, recht op een vergoeding van de door het gebrek veroorzaakte schade. Deze verhaalmiddelen vervallen indien het ingeroepen gebrek veroorzaakt is door een onoordeelkundige behandeling van/of onvoldoende zorg voor de geleverde meubelen, alsmede wanneer de meubelen niet gebruikt worden overeenkomstig hun bestemming. De koper heeft geen verhaal bij gebreken die hij kende of redelijkerwijze had moeten kennen bij het sluiten van de overeenkomst of als het gebrek voortvloeit uit materiaal door de koper geleverd.

C. Termijnen
Art.11 De verkoper is aansprakelijk voor elk gebrek dat bestaat bij de aflevering van de meubelen. Als het gebrek zich manifesteert binnen de 6 maanden na aflevering, wordt vermoed dat het gebrek bestond bij de aflevering. Als het gebrek zich manifesteert vanaf de 7de maand tot en met het 2de jaar na aflevering, dient de koper te bewijzen dat het gebrek bestond bij de aflevering. De koper moet de verkoper schriftelijk op de hoogte brengen van het bestaan van het gebrek binnen de 2 maanden vanaf de dag waarop de koper het gebrek heeft vastgesteld. Gebreken welke bij het sluiten van de overeenkomst bestonden worden geacht niet te bestaan als de koper het gebrek kende of redelijkerwijs behoorde te kennen of als het gebrek voortvloeit uit materiaal geleverd door de koper aan de verkoper. Na de termijn van 2 jaar zijn de artikelen 1641 tot en met 1649 van het Burgerlijk Wetboek i.v.m. verborgen gebreken van toepassing.

D. Garantie
Art.12 In geval van gebrek wordt volgende garantie gegeven : Gedurende de eerste 2 jaar na de levering heeft de koper volledige waarborg op fabricagefouten conform de Europese wetgeving.

EIGENDOMSOVERDRACHT
Art.13 De eigendomsoverdracht heeft plaats op het ogenblik van de volledige betaling. Het risico van verlies of beschadiging blijft bij de verkoper tot de consument of een door hem aangewezen derde de goederen in zijn bezit heeft gekregen. Gebeurt de levering door een vervoerder die de consument zelf heeft gekozen en aangesteld, dan gaat het risico over op de consument bij levering aan de vervoerder.

BETALING
Art.14 De betaling van de meubelen geschiedt contant bij de levering of vooraf in een van onze vestigingen, behoudens een uitdrukkelijk afwijkende vermelding op de bestelbon. Bij niet-betaling van de gehele of gedeeltelijke prijs op de vervaldag zal van rechtswege en zonder enige ingebrekestelling een intrest verschuldigd zijn op de openstaande schuld ten bedrage van 1 % per maand met als minimum de wettelijke intresten. Bovendien zal, indien de betaling niet gebeurd is binnen de 14 dagen na een aangetekende ingebrekestelling, van rechtswege een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn van 10% op de aankoopprijs, met een minimum van 25 euro, dit alles onverminderd de bovenvermelde intresten. Dezelfde schadebedingen zijn van toepassing indien de verkoper een geldsom verschuldigd is aan de koper.

FINANCIERING
Art.15 Ingeval de koper op een krediet dient beroep te doen, zal hiervan melding gemaakt worden op de bestelbon. Indien het krediet niet wordt verkregen, wordt de koop geacht niet te hebben bestaan en heeft de koper recht op de terugbetaling van het gebeurlijk betaalde voorschot onder de volgende voorwaarden : hij zal de verkoper per aangetekende brief binnen de zeven dagen na de ondertekening van de bestelbon in kennis stellen van de weigering van het krediet. Het geschreven bewijs van deze weigering zal binnen de maand vanaf de ondertekening van de bestelbon aan de verkoper overgemaakt worden. Het voorschot zal dan onmiddellijk terugbetaald worden aan de koper. Bij gebrek aan bewijs binnen de hierboven vermelde termijn, zal de verkoper recht hebben op een schadevergoeding.

SCHADEVERGOEDINGEN – ANNULATIE
Art.16 De partij die deze overeenkomst verbreekt of de goederen niet in ontvangst neemt, is verplicht de geleden en bewezen schade te vergoeden. Art.17 Elke annulering van de bestelling dient aangetekend schriftelijk te geschieden. Zij is slechts geldig mits schriftelijke aanvaarding door ZIT-IDEE NV. In geval van annulering is de klant een forfaitaire schadevergoeding van 30% van de prijs van de bestelling verschuldigd. Deze vergoeding dekt de vaste en variabele kosten en mogelijke winstderving.

GESCHILLEN
Art.18 Alle geschillen behoren uitsluitend tot de bevoegdheid van de Rechtbanken van Mechelen, desgevallend de Vrederechter van Mechelen. Enkel het Belgisch recht is van toepassing. Overeenkomstig de Belgische wet van 30 juni 1994 op het auteursrecht, heeft alleen de auteur het recht om dit contract te vermenigvuldigen of om de gehele of gedeeltelijke reproductie ervan, in welke vorm dan ook, toe te staan.

PRIVACYBELEID
ZIT-IDEE NV en de koper leven alle wettelijke verplichtingen na, dus ook de EU Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU2016/679 – hierna GDPR) wanneer ze persoonsgegevens verwerken. ZIT-IDEE NV en de koper erkennen en aanvaarden dat het privacybeleid dat beschikbaar is op de website van ZITIDEE NV van toepassing is.

Versie 2021