Algemene voorwaarden WEBSHOP

Ondernemingsgegevens
Naam van de firma: Zit Idee nv
Adresgegevens: Puursesteenweg 399, 2880 Bornem, België
Telefoonnummer: +32 (0)3/897 10 95
E-mailadres: webshop@zit-idee.be
BTW-nummer: BE0427833148
IBAN: BE45 4177 0680 2189

Artikel 1: Algemene bepalingen
De e-commerce website van Zit Idee nv, een nv met maatschappelijke zetel te Puursesteenweg 399 – 2880 Bornem, BTW BE0427833148, (hierna ‘Zit Idee’) biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online aan te kopen. Onderhavige Algemene Voorwaarden (“Voorwaarden”) zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website (“Klant”). Het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van Zit Idee houdt in dat de Klant deze Voorwaarden geraadpleegd heeft en de toepasselijkheid van deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaardt, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door Zit Idee aanvaard zijn.

Artikel 2: Prijs
Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen of belastingen. Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld. De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

Artikel 3: Aanbod
Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Zit Idee niet. Zit Idee is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Zit Idee is in geen geval aansprakelijk ingeval van materiële fouten, zet- of drukfouten.

Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen met onze klantendienst. Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Zit Idee. Zit Idee kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product.

Artikel 4: Online aankopen
Indien de Klant wenst te genieten van een kortingcode, zal de Klant zich vooreerst inschrijven voor de nieuwsbrief. Wenst de Klant te bestellen maakt de Klant best eerst een account aan, kan ook later tijdens afhandeling van de bestelling. Via de winkelwagen kan de Klant zijn bestelling samenstellen. Als de Klant klaar kan de eventuele kortingscode ingegeven worden en  kunnen de verzendkosten naar keuze berrekend worden. Na het afronden van de bestelling kan de Klant zijn account aanmaken of nakijken  en vervolgens de verzendmethode bepalen. Bij de volgende stap kiest de Klant een betaalmethode en kan de bestelling definitief geplaatst worden na het accepteren van de algemene voorwaarden en het eventueel intekenen voor de nieuwsbrief. De Klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen via het betaalplatform Mollie:

 • via bankcontact
 • via KBC/CBC betaalknop
 • via kredietkaart

De producten die via deze e-commerce website worden aangeboden vormen een aanbod dat afhankelijk wordt gesteld van de voorwaarde van aanvaarding door Zit Idee. Zit Idee is gerechtigd een bestelling (schriftelijk) te weigeren, ingevolge een ernstige tekortkoming van de Klant met betrekking tot de bestelling of elke andere bestelling of overeenkomst waarbij de Klant betrokken is.

Artikel 5: Levering en uitvoering van de overeenkomst
Na ontvangst van de betaling, zal de levering gebeuren volgens de door Zit Idee gekozen verzendmethode.

 • Drempellevering op afspraak aan huis per regulier transport, gelijkvloers

Een drempellevering is een levering op het leveringsadres, op het gelijkvloers (voor de deur, voetpad of oprit), zonder uitpakken of monteren. De koper dient er zich vóór de aankoop van te vergewissen dat de ruimte ter plaatse voldoende ruim is om de levering op normale wijze te kunnen uitvoeren.
Alle goederen en diensten worden geleverd op het door jou bij je bestelling aangegeven adres. Wanneer een artikel in voorraad is wordt het aangeboden op uw leveringsadres in 5 à 7 werkdagen. Wanneer een artikel niet op voorraad is, wordt het aangeboden op jouw leveringsadres binnen de aangegeven levertermijn. Als wij niet tijdig kunnen leveren, verwittigen wij je voor het verstrijken van de voorziene leveringstermijn. Als wij dat niet doen, kan je kosteloos afzien van je bestelling. In dat geval betalen wij je uiterlijk binnen 14 werkdagen na ontbinding terug. Onze verzendingen gebeuren steeds op ons risico. Je hoeft je dus geen zorgen te maken om goederen die verloren gaan.
Indien de door ons geleverde goederen tijdens het transport werden beschadigd, niet overeenstemmen met de artikelen die op de leveringsbon vermeld staan of niet overeenkomen met de artikelen die je had besteld, moet je dit zo snel mogelijk en zeker binnen de 5 dagen melden en de artikelen naar ons terug sturen binnen de 14 kalenderdagen na ontvangst.
We kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld voor enige gevolgschade wegens laattijdige levering of niet-levering door de transporteur die de onderneming heeft aangesteld. Onze aansprakelijkheid blijft in dergelijke gevallen beperkt tot de waarde van de artikelen waarvan wordt aangetoond dat ze niet door de klant werden ontvangen. In geval van terugzending wordt het reeds betaalde bedrag teruggestort op uw rekening in zoverre dat het goed onbeschadigd is.
Indien Zit Idee zich op de voor de levering afgesproken plaats en datum nutteloos bij de koper aanbiedt omdat de koper afwezig is, geen of onvoldoende toegang kan verlenen of niet kan betalen is de koper een vergoeding verschuldigd, gelijk aan de leveringskosten zoals vermeld op de voorzijde van de verkoopovereenkomst met een minimum van €150, te vermeerderen met de effectieve werktijd ter plaatse van de monteurs.
Indien de omstandigheden op het leveringsadres de levering onmogelijk maken kan in geen geval aanleiding geven tot kosteloze verbreking of wijziging van de verkoopovereenkomst. De (leverings-) kosten nodig voor een extra levering of leveringspoging zijn ten laste van de koper. Zit Idee is slechts tot levering gehouden na voorafgaande en afzonderlijke overschrijving van deze extra kosten.

Retourzendingen:  2 mogelijkheden
Artikelen besteld via de webshop kunnen binnen een termijn van 14 dagen worden geretourneerd in België na voorafgaande kennisgeving via e-mail naar webshop@zit-idee.be en invulling van het volgende retourformulier. De verzendkosten voor retourzending zijn voor eigen rekening. De artikelen dienen in hun originele staat en verpakking te worden teruggestuurd. Eventuele zichtbare beschadigingen en/of kwaliteitsproblemen moeten onmiddellijk worden gemeld aan Zit Idee. Het risico op verlies of beschadiging gaat over op de klant zodra hij (of een door hem aangewezen derde partij die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft genomen. Het risico gaat echter over op de klant bij levering aan de vervoerder, als de vervoerder door de klant is gekozen en deze keuze niet door Zit Idee is geboden. We raden aan om het verzendbewijs met trackingcode te bewaren. Als er geen geldig verzendbewijs met trackingcode kan worden overlegd, beschouwen wij de retourzending helaas als niet verzonden en kunnen wij niet overgaan tot terugbetaling.

Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud
De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve eigendom van Zit Idee. De Klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van Zit Idee te wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

Artikel 7: Herroepingsrecht
De bepalingen van dit artikel zijn alleen van toepassing op klanten die als consument artikelen online aankopen bij Zit Idee. De klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag waarop de klant of een door de klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de klant Zit Idee via een ondubbelzinnige verklaring (bijvoorbeeld schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen. De klant kan hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar is hiertoe niet verplicht. Om de herroepingstermijn na te leven moet de klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken. De klant moet de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan Zit Idee heeft meegedeeld, terugzenden. De klant is op tijd als hij de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken. De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van Zit Idee. Indien het teruggestuurde product op enige wijze in waarde is verminderd door gebruik dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen, behoudt Zit Idee zich het recht voor om de klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen. Enkel artikelen samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs en in originele verpakking kunnen worden teruggenomen. Indien de klant de overeenkomst herroept, zal Zit Idee alle tot op dat moment van de klant ontvangen betalingen, inclusief de kost voor de standaard leveringskosten, aan de klant terugbetalen binnen maximum 14 kalenderdagen nadat Zit Idee op de hoogte is gesteld van de beslissing van de klant om de overeenkomst te herroepen. Bij verkoopovereenkomsten kan Zit Idee wachten met de terugbetaling totdat hij alle goederen heeft teruggekregen, of totdat de klant heeft aangetoond dat hij de goederen heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerst valt. Eventuele extra kosten ten gevolge van de keuze van de klant voor een andere wijze van levering dan de door Zit Idee geboden goedkoopste standaard levering worden niet terugbetaald. Zit Idee betaalt de klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de klant uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen de klant voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. De klant kan het herroepingsrecht niet uitoefenen voor:

 • de levering van goederen die snel bederven of met een beperkte houdbaarheid;
 • de levering van verzegelde goederen die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken;
 • de levering van goederen die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;
 • de levering van alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij de sluiting van de verkoopovereenkomst, maar waarvan de levering slechts kan plaatsvinden na 30 dagen, en waarvan de werkelijke waarde afhankelijk is van schommelingen van de markt waarop de onderneming geen invloed heeft;
 • de levering van verzegelde audio- en verzegelde video-opnamen en verzegelde computerprogrammatuur waarvan • de verzegeling na levering is verbroken;
 • de levering van kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van overeenkomsten voor een abonnement op • dergelijke publicaties;
 • overeenkomsten die zijn gesloten tijdens een openbare veiling;
 • de levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd, als de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de Klant en mits de Klant heeft erkend dat hij zijn herroepingsrecht daarmee verliest (bv. downloaden van muziek, software);
 • de overeenkomsten voor diensten voor weddenschappen en loterijen.

Artikel 8: Garantie
Wij hanteren wat betreft het leveren van goederen de wettelijke minimumgarantietermijn van twee jaar, indien het goed niet conform is aan de geplaatste bestelling. Dit betekent dat bij gebreken of defecten aan het goed er een kosteloze herstelling of vervanging mogelijk is tot twee jaar na de levering. Voor zover dit mogelijk en redelijk is, heeft u de keuze tussen herstelling of vervanging. Enkel in het geval de herstelling of de vervanging buitensporig of onmogelijk is of niet binnen een redelijke termijn kan worden uitgevoerd, heeft u recht om een prijsverlaging of de ontbinding van de verkoopovereenkomst te eisen. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van aankoop door (desgevallend van levering aan) de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd. Om een beroep te doen op de garantie, moet de Klant het aankoopbewijs kunnen voorleggen. Klanten wordt aangeraden om de oorspronkelijke verpakking van de goederen te bewaren. Bij vaststelling van een gebrek moet de Klant Zit Idee zo snel mogelijk inlichten. In ieder geval dient elk gebrek binnen een termijn van 2 maanden na vaststelling ervan door de Klant te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging. De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik. Zij is evenmin van toepassing op artikelen met een kortere levensduur, retourartikelen of slijtageartikelen. Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de Klant. De garantie is niet overdraagbaar.

Artikel 9: Klantendienst
De klantendienst van Zit Idee is bereikbaar op het telefoonnummer +32 (0)3/897 10 95, via e-mail op webshop@zit-idee.be of per post op het volgende adres Puursesteenweg 399 – 2880 Bornem. Eventuele klachten kunnen hieraan gericht worden.

KLACHTEN
Zit Idee hanteert een duidelijke klachtenprocedure en behandelt klachten volgens deze richtlijnen. Wanneer gebreken worden geconstateerd, dient de klant de klacht over de uitvoering van de overeenkomst binnen 7 dagen volledig en duidelijk te beschrijven. Dit kan worden gedaan door contact met ons op te nemen via e-mail op webshop@zit-idee.be of telefonisch van maandag tot en met vrijdag tussen 10:00 uur en 17:00 uur op +32 (0)3/897 10 95, nadat de klant de gebreken heeft geconstateerd. Klachten die bij ons worden ingediend, worden binnen 14 dagen na ontvangst beantwoord. Als de klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vereist, ontvangt de klant binnen deze termijn een ontvangstbevestiging met een indicatie van wanneer een meer uitgebreid antwoord kan worden verwacht. Als een klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost, ontstaat er een geschil dat vatbaar is voor geschillenbeslechting. Bij klachten dient een consument zich allereerst te wenden tot de ondernemer. Indien de klachten niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, dient de consument zich te wenden tot een onafhankelijke geschillencommissie, waarvan de uitspraak bindend is voor zowel de ondernemer als de consument. Aan het voorleggen van een geschil aan deze geschillencommissie zijn kosten verbonden die door de consument aan de betreffende commissie moeten worden betaald. Klachten kunnen ook worden ingediend via het Europees ODR-platform (http://ec.europa.eu/odr). Een klacht schort de verplichtingen van de ondernemer niet op, tenzij de ondernemer schriftelijk anders aangeeft. Als een klacht gegrond wordt bevonden door de ondernemer, zal de ondernemer naar eigen keuze de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.

Buitengerechtelijke geschiloplossing
Bij buitengerechtelijke regeling van het geschil is de Consumentenombudsdienst van de FOD Economie bevoegd om elke aanvraag tot buitengerechtelijke regeling van consumentengeschillen te ontvangen. Deze zal op haar beurt de aanvraag ofwel zelf behandelen ofwel doorsturen naar een gekwalificeerde entiteit. U kan de Consumentenombudsdienst bereiken via deze link: https://www.consumentenombudsdienst.be/nl. Bij geschillen met een grensoverschrijdend karakter kan u bovendien beroep doen op het Online Dispute Resolution platform van de Europese Unie via deze link: http://ec.europa.eu/odr.

Artikel 10: Sancties voor niet-betaling
Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover Zit Idee beschikt, is de Klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie verplicht een nalatigheidsintrest van 10% te betalen vanaf de eerste ingebrekestelling. Onverminderd het voorgaande behoudt Zit Idee zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.

Artikel 11: Aantasting geldigheid – niet-verzaking
Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten. Het nalaten op gelijk welk moment door Zit Idee om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

Artikel 12: Wijziging voorwaarden
Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van Zit Idee. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden. Zit Idee kan deze Voorwaarden steeds zonder nadere kennisgeving wijzigen. Elke aankoop na de wijziging, houdt een aanvaarding in door de Klant van deze nieuwe Voorwaarden.

Artikel 13: Bewijs
De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

Artikel 14: Toepasselijk recht – Bevoegde rechterHet Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht en met van de Rome-I verordening inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken. Bij eventuele geschillen zijn uitsluitend de rechtbanken te Dendermonde bevoegd.

Bijlage 1: Modelformulier voor herroeping

Beste Klant, dit formulier moet u alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen.
Aan Zit Idee – Puursesteenweg 399 – 2880 Bornem – webshop@zit-idee.be